Wiara i Tęcza

Regulamin płatności

Regulamin płatności – darowizn pieniężnych

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad dokonywania elektronicznych darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele statutowe Fundacji Wiara i Tęcza.

1. Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej.

Darowizna cykliczna – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota pieniężna, comiesięcznie przekazywana rzecz Fundacji przez czas nieokreślony, do czasu dokonania rezygnacji.

Darowizna jednorazowa – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota jednorazowej wpłaty pieniężnej na rzecz Fundacji.

Operator płatności – tpay – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy placu Andersa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Strona www – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.wiaraitecza.pl/, prowadzona przez Fundację.

Fundacja – Fundacja Wiara i Tęcza z siedzibą przy ul. Lecha Kaczyńskiego 17 m 4, 00-632 Warszawa, (KRS 0000744541, NIP 7010841590, REGON 38101128000000); e-mail: fundacja@wiaraitecza.pl

Subskrypcja – wpłata darowizny pieniężnej przy pomocy karty płatniczej w ustalonej kwocie w cyklu miesięcznym.

2. Postanowienia ogólne

Właścicielem Strony www jest Fundacja Wiara i Tęcza.

Elektronicznej darowizny pieniężnej na cele statutowe Fundacji można dokonać w ramach Portalu pod adresem https://www.fundacjapociecha.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/.

Przekazanie przez Darczyńcę darowizny pieniężnej za pośrednictwem Strony www https://www.wiaraitecza.pl/o-nas/wesprzyj-nas/ jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Korzystanie ze strony internetowej https://www.wiaraitecza.pl/o-nas/wesprzyj-nas/ w ramach Strony www jest nieodpłatne.

3. Realizacja darowizn pieniężnych

Przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz wsparcia działalności statutowej Fundacji jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności.

Pośrednictwo Operatora płatności polega na pobraniu od Darczyńcy ustalonej kwoty Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej, a następnie przekazaniu pobranej kwoty na rachunek bankowy Fundacji za pomocą: przelewu internetowego lub kart płatniczych, dopuszczonych przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym (w szczególności takie jak MasterCard – kredytowe, debetowe, biznesowe, Maestro, Visa – kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe).

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie www Operatora https://tpay.com/dla-platnika.

Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych FaniPay.

Darczyńca przekazując Darowiznę cykliczną jednocześnie wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej Darowizny cyklicznej.

Za usługę pośrednictwa Operator płatności pobiera opłatę od każdej zrealizowanej płatności od Darczyńcy.

Darczyńca samodzielnie dokonuje wyboru między Darowizną jednorazową i Darowizną cykliczną.

Darczyńca samodzielnie ustala kwotę Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej.

Darczyńca jest informowany o dokonanej Darowiźnie jednorazowej w formie komunikatu elektronicznego, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.

Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres fundacja@wiaraitecza.pl. W tytule maila należy podać imię i nazwisko oraz zamieścić następujące słowa: „Zwrot darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

4. Reklamacje

W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację związaną z wadliwą obsługą płatności przez Operatora płatności.

Reklamację należy zgłosić na adres: fundacja@wiaraitecza.pl, wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Dane osobowe

Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.wiaraitecza.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/

6. Zmiany Regulaminu

Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Darczyńcom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa RP.

7. Postanowienie końcowe

Regulamin dostępny jest w Portalu pod adresem internetowym: www.wiaraitecza.pl/regulamin-platnosci.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2023.

W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.