Wiara i Tęcza

O nas / About Us / О Нас

Fundacja Wiara i Tęcza 

Działamy na rzecz chrześcijan homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, niebinarnych i interpłciowych, opowiadając się za pełną akceptacją LGBT+ w Kościołach i w społeczeństwie. Uważamy, że każda orientacja seksualna i tożsamość płciowa jest darem od Boga i można ją pogodzić z wiarą. Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji osób LGBT+, zwłaszcza motywowanej religijnie oraz wszelkim formom tak zwanej terapii reparatywnej.

Tworzymy przyjazne środowisko, w którym polscy chrześcijanie LGBT+ są w pełni akceptowani – również ze swoją seksualnością, w którym mogą rozwijać swoją wiarę i życie duchowe.
Staramy się przyspieszyć zmianę nauczania Kościołów w kierunku uznania pełnej wartości małżeństw i innych związków zawieranych przez osoby LGBT+, w tym tęczowych rodzin wychowujących dzieci. Wierzymy, że zmieniając świadomość wewnątrz Kościołów, przyczyniamy się do zwiększenia dobrostanu całego społeczeństwa.

Faith and Rainbow Foundation

We work for lesbian, gay, bisexual, transgender, non-binary, and intersex Christians, advocating full acceptance of LGBT+ people in Christian Churches and in society. We consider every sexual orientation and gender identity to be a gift from God that can be in harmony with one’s faith. We oppose any form of discrimination against LGBT+ people, particularly religiously motivated discrimination, and all forms of the so-called reparative therapy.

We create a friendly environment where Polish LGBT+ Christians are fully accepted – their sexuality included – and where they can nurture their faith and spiritual lives.

We strive to accelerate the change in the teaching of Christian Churches so that they will recognize the full value of marriages and other relationships of LGBT+ people, including rainbow families with children. It is our belief that by changing the attitudes within these Churches we work to increase the wellbeing of the entire society.

Фонд „Вера и Радуга”

Фонд создан для поддержки гомосексуальных, бисексуальных, трансгендерных, небинарных и интерсекс христиан. Мы стремимся к полному принятию людей ЛГБТ+ в церквях и в обществе. Мы считаем, что каждая сексуальная ориентация и гендерная идентичность являются даром от Бога и что они не противоречат вере. Мы выступаем против любых форм дискриминации людей ЛГБТ+, в особенности религиозно мотивированной, а также против любых форм т.н. репаративной терапии.

Мы создаем среду, в которой польские христиане ЛГБТ+ полностью приняты – в т. ч. вместе со своей сексуальностью, благодаря чему они могут свободно развиваться и расти духовно. 

Мы стараемся ускорить изменения учения церквей в сторону полного признания ценности браков и других союзов, в которые вступают люди ЛГБТ+, включая т.н. „радужные семьи”, воспитывающие детей. Мы верим, что, работая над изменением отношения к данным вопросам внутри церквей, мы способствуем укреплению благополучия всего общества.